Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO MIESNIE.PL

Określa zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną.

 

§ 1 Powierzanie danych osobowych

W związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego dane osobowe są przetwarzane przez "K2" Krystian Krużel - kontakt@miesnie.pl który jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe powierzone administratorowi danych to w szczególności: imię, nazwisko,adres,adres poczty elektronicznej numer telefonu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych Sklep internetowy nie ma możliwości świadczenia na rzecz klienta usług drogą elektroniczną.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Klient powierzając swoje dane osobowe ma prawo do ich wglądu, aktualizowania, składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, w formie elektronicznej.

Dane osobowe są zamieszczone przez klienta w zakładce Moje konto.

§ 2 Cel przetwarzania powierzonych danych

1. Sklep internetowy miesnie.pl przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

2. wykonania umowy i odpowiedzi na Państwa zapytania. Po wykonaniu umowy lub usunięciu Państwa konta klienta, przetwarzanie Państwa danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że wyrażą Państwo jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych, o czym - w takiej sytuacji informujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu. Państwa konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili.

3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

3.1  świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3.2 obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu
internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
3.3  w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego
wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

2. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:

 1. przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej InPost S.A. z siedzibą: ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia dostawy,

 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do firmy kurierskiej t.j Poczta Polska S.A. z siedzibą w: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00- 940 Warszawa, aby mogła się ona skontaktować z Państwem przed dostarczeniem zamówienia, celem awizowania lub uzgodnienia dostawy.

3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 1 i 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

1. ING Bank Śląski S.A.
2. Twisto Polska Sp. z o.o.
3. Poczta Polska S.A.
4. Inpost S.A.

4. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
3. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
5. prawo do przenoszenia danych.

6. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

- W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

- W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

- W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

- W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o

 

§ 3 Zasady bezpieczeństwa

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym aby przeciwdziałać bezprawnemu przetwarzaniu danych ich utracie, zniszczeniu, uszkodzeniu.

Klient aby zapewnić bezpieczeństwo swoich danych ustanawia login i hasło do konta, zawsze wylogowuje się ze strony sklepu internetowego po zakończeniu sesji -zakończeniu zakupów.

 

§ 4 Pliki cookies

Klient korzystając ze sklepu internetowego ma zapisywane w urządzeniu końcowym pliki cookie zawierające informacje niezbędne do korzystania ze wszystkich funkcjonalności sklepu internetowego. Dzięki zainstalowaniu plików cookies możliwe jest zapamiętywanie danych logowania, towarów dodanych do koszyka, dostosowanie treści strony do zainteresowań użytkownika.Pliki cookies umożliwiają zbieranie danych statystycznych Sklepu internetowego co umożliwia przygotowanie oferty produktowej zgodnie z potrzebami klientów.

Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia ani oprogramowania użytkownika końcowego.Odczytanie zawartości plików cookies jest możliwe tylko przez serwer który je utworzył.

W ramach serwisu są stosowane dwa rodzaje plików cookies:

sesyjne, pliki tymczasowe które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania ze Sklepu internetowego lub zamknięcia przeglądarki,

Stałe pliki cookies które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez okres czasu zgodnie z ustawionymi parametrami plików cookies lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego w szczególności logowanie, dokonywanie zakupów, zapewniają bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w sklepie internetowym, , umożliwiają zbieranie danych statystycznych na temat zachowań użytkowników sklepu, , pozwalają na zapamiętywanie ustawień i preferencji użytkownika, oraz na otrzymywanie spersonalizowanej oferty reklamowej.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, jak również każdorazowo po wizycie w sklepie internetowym usuwać pliki ze swojego urządzenia.Zastosowane przez użytkownika ograniczenie w stosowaniu plików cookies mogą uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Sklepu internetowego.

Ustawienia przez użytkownika przeglądarki internetowej pozwalające na zapisywanie plików cookies oznaczają iż użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie na swoim urządzeniu.

W ramach strony Sklepu internetowego mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych oraz reklam. Sklep internetowy nie ma wpływu na Politykę prywatności prowadzoną przez administratorów danych tych stron.

Zapewnienie ochrony prywatności użytkownikom sklepu internetowego organizowane jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego dokumentu opisującego Politykę prywatności. Zmiana obowiązywać będzie w terminie 7 dni od daty udostępnienia na stronie sklepu internetowego.

pixel